MyCamper Användarvillkor

2024-01

Följande villkor gäller vid användning av MyCamper AG inklusive dess dotterbolag MyCamper Nordic AB (MyCamper) Tjänster av personer som hyr och hyr ut Fordon. Från och med nu benämns de som hyr ut Fordon som “Ägare” och de som hyr fordon som “Hyrare”. Tillsammans benämns Ägaren och Hyraren som “Parterna”.

Definitioner

Publicering

När all nödvändig information om ett fordon är ifylld kan detta publiceras av Ägaren. Först då blir det synligt på plattformen och tillgängligt för uthyrning. Vid avpublicering visas det inte längre på plattformen.

Användare

En person som har skapat ett konto på MyCampers plattform med syftet att använda plattformens tjänst.

Bokning/Bekräftad bokning

En bokningsförfrågan bekräftas när Ägaren bindande bekräftar en villkorlig bokningsförfrågan eller en omedelbar bokning görs och det överenskomna beloppet debiteras eller faktureras. Det kallas då en bokning eller en bekräftad bokning.

Bokningsavgift

Del av hyresbeloppet som debiteras hyraren vid bokningsbekräftelse.

Bokningsförfrågan

Den förfrågan som är skickad av Hyraren till Ägaren för att boka ett fordon via plattformen.

Incheckning

Tidpunkt samt process för upphämtning av fordon inför en uthyrningsperiod. 

Utcheckning

Tidpunkt samt process för återlämning av fordon efter en uthyrningsperiod.

Depositionsavgift

Förutom hyresbeloppet debiteras Hyraren före hyresperiodens start även en depositionsavgift. Syftet med depositionen är att täcka de tilläggskostnader som kan uppstå under hyresperioden. Depositionsavgiften kommer att hållas av MyCamper om inte annat är avtalat och återfås när Hyresavtalet har fullgjorts av båda Parter och fordonet med inventarier återlämnas till Ägaren inom utsatt tid och i oskadat skick.

Försäkringsgivare

Anslutna partners som erbjuder försäkringstjänster under en hyresperiod.

Försäkringsvillkoren

Separata villkor som avgör om en bokning omfattas av försäkringen.

Fordon

Fordonet som hyrs ut på MyCamper.

Hyrare

Användare som hyr ett fordon i samförstånd med dessa användarvillkor.

Hyresavtal

Avtalet som upprättas för en specifik bokning mellan Hyraren och Ägaren, med syftet att hyra ett fordon. Här specificeras bland annat datum för hyresperioden, hyreskostnad och depositionsavgift. Detta avtal genereras automatiskt av MyCampers plattform.

Hyresbelopp

Priset per bokning som Ägaren vill tjäna plus försäkringskostnad och serviceavgift för plattformen.

Hyresperiod

Den tid då fordonet hyrs. Räknas från Incheckning till Utcheckning. Benämns även uthyrningsperiod.

Innehåll

All information på plattformen, inkluderandes men inte begränsat till: layout, plattformens utseende och känsla, loggor, bloggar, varumärken samt vissa texter.

Motorfordon

Ett fordon med motor som hyrs ut via MyCamper. Exempel på motorfordon är en husbil.

IP-rättigheter

Alla immateriella och relaterade rättigheter inkluderandes: upphovsrätt, varumärken, patent, design, varumärkesnamn, databas, angränsande rättigheter samt rättigheter till know-how.

Konto

När en Användare registreras på plattformen skapas ett konto. Här fyller Användaren sedan i uppgifter om sig själv och om sitt fordon om den är Ägare.

Plattform

Den plattform som är tillgänglig på www.mycamper.com (eller annat domän använt av MyCamper) samt underliggande sidor.

Resesällskap

Det sällskap som hyr och använder fordonet, inklusive Hyraren. Alla i resesällskapet omfattas av Hyresavtalet.

Tjänst

MyCampers Tjänst innebär användningen av MyCampers plattform för att hyra och hyra ut fordon.

Självrisk

Den maximala summan per tillfälle som kan debiteras Hyraren för skador eller förluster av inventarier. Detta dras av från men begränsas inte av depositionsavgiften. I händelse av försäkringsärende betalas självrisken i enlighet med försäkringsvillkoren.

Användarvillkor

De regler och riktlinjer som är framtagna av MyCamper för en korrekt användning av MyCampers Tjänst.

Ägare

Användare som äger ett eller flera fordon och som i samförstånd med dessa användarvillkor hyr ut fordon till Hyrare. Kan även benämnas Fordonsägare

Villkor

1. Avtalets giltighet

 1. Gällande Användarvillkor är relevanta för alla som använder MyCampers Tjänst och för hyresavtalet.

 2. MyCamper förbehåller sig rätten att diskretionärt ändra eller lägga till Innehåll i dessa Användarvillkor. De mest aktuella Villkoren och bestämmelserna hittas på Plattformen. 

 3. Vid händelsen att gällande Användarvillkor ändras avsevärt eller får nya tillägg, kommer de nya Villkoren och bestämmelserna nämnas nästa gång du använder Plattformen. Ett fortsatt användande av Plattformen efter ändringar/tillägg har skett, är ett accepterande av dessa förändringar/tillägg. Motsättningar mot detta måste resultera i ett upphörande av Användarens användning av MyCampers Tjänster och ett avslutande av användarkontot.

 4. I händelse att Ägare och Hyrare har accepterat användaravtal på olika språk och skillnader finns däremellan, ska det Engelska avtalet gälla.

2. Plattformen

 1. Användaren förstår att syftet med MyCampers Plattform är att förena Ägare och Hyrare så att de kan ingå i hyresavtal med varandra genom Plattformen. MyCamper underlättar detta, men har inte en genomgripande kunskap om eller inblandning i informationen som utbyts mellan Användare på plattformen och de Fordon som ställs till förfogande genom Plattformen. MyCamper är inte en delaktig part i något Hyresavtal och är därmed inte förpliktigad på något sätt. MyCamper erbjuder i allmänhet inte sina egna Fordon för uthyrning, utan förmedlar endast kontrakt mellan Användarna. MyCamper kan också visa fordon på plattformen för test- / reklamändamål. MyCamper kan komma att granska informationen som kommuniceras på Plattformen av Användarna.

 2. Användaren är överens om att Tjänsten enbart erbjuder den funktionalitet och de verktyg som finns tillhanda när denne använder Plattformen. MyCamper förnekar starkt uttryckta och tysta försäkringar, åtaganden och garantier av alla slag, inkluderandes men inte begränsat till garantier, åtaganden och avsägelser gällande kvalitet, säkerhet, juridiskt, integritet och korrektheten av Tjänsten och informationen som erbjuds genom den, om inte annat uppges.

 3. MyCamper garanterar inte att deras Tjänst alltid kommer att vara tillgänglig eller fungera utan avbrott eller funktionsstörningar. MyCamper är inte ansvarig för någon skada som orsakas av temporär otillgänglighet.

 4. MyCamper förbehåller sig rätten att ändra, redigera eller stänga sin plattform eller Tjänst utan förpliktelser mot Användarna. Vid händelsen att Användare inte samtycker med nya implementerade förändringar och/eller redigeringar, ska Användaren upphöra att använda MyCampers Tjänster och avsluta sitt konto.

 5. MyCamper förbehåller sig rätten att utan förvarning och utan att bli förpliktigad till användarna, dra in eller begränsa sin Tjänst, närhelst det bedöms vara nödvändigt, exempelvis vid ofrånkomliga behov av underhållsarbete på Plattformen.

3. Hyresavtalets utformning

 1. Ägaren sätter ett önskat pris för uthyrning, kilometerkostnad och övriga villkor som exempelvis överlämningsavgift, kompletterande material eller tidigt/sen Incheckning/Utcheckning. Priser och villkor för en given Bokning sätts vid Bokningsförfrågan och påverkas inte av eventuella ändringar Ägaren gör till sin profil eller annons därefter. Det är Ägarens ansvar att se till att Ägarens utsatta priser är korrekta. MyCamper ansvarar inte för en Ägares inkorrekta prissättningar.

 2. Om Hyraren återlämnar Fordonet i förtid, om den avtalade körsträckan inte utnyttjas eller om de bokade tillvalen inte utnyttjas, ger detta inte Hyraren rätt till hyresreduktion.

 3. När en Hyrare är intresserad av att hyra ett Fordon ska de skicka en Bokningsförfrågan till Ägaren för de datum de vill hyra. Hyraren ska inte skicka Bokningsförfrågningar till flera Ägare samtidigt. MyCamper kan då avbryta alla icke-godkända Bokningsförfrågningar som gjorts av Hyraren för samma tidsperiod.

 4. Det kommer att finnas olika bokningsmetoder på plattformen, vilket innebär att ägaren kan välja vilken bokningsmetod som ska användas när fordonet publiceras på plattformen: ägaren bestämmer om de vill erbjuda sitt fordon på plattformen på en direkt basis (utan deras ytterligare samtycke) eller på en villkorlig basis (med deras ytterligare samtycke). Om Ägaren erbjuder sitt Fordon för uthyrning till tredje part med dennes ytterligare samtycke, utgör Hyrarens Bokningsförfrågan till Ägaren en bindande förfrågan till Ägaren, så att Bokningen blir bindande efter att Ägaren har accepterat Bokningsförfrågan. Om Ägaren erbjuder sitt Fordon för bindande uthyrning (utan deras ytterligare samtycke) till tredje part, kan en Hyrare göra en bindande onlinebokning direkt för det Fordon som erbjuds av Ägaren på Plattformen, eller Bokningens slutförande/avtalets slutförande kommer till stånd genom Hyrarens Bokning. MyCamper reserverar sig rätten att erbjuda ytterligare bokningsmetoder i framtiden, utöver de två tidigare bokningsmetoderna.

 5. När en Bokning bekräftats kan båda Parter se detaljerna kring Bokningen på plattformen.

 6. Försäkringsvillkoren avgör om Bokningen omfattas av försäkringen.
  Försäkringen är icke obligatorisk.

 7. Hyresavtalets varaktighet kan endast ändras eller justeras via plattformen. Om hyrestiden förlängs eller om hyresbeloppet höjs måste MyCamper informeras om detta så att försäkringen förlängs till motsvarande datum och MyCamper har rätt att ta ut en extra serviceavgift baserad på skillnaden mellan det ursprungliga och det slutliga hyresbeloppet. I samtliga fall måste justeringen anges skriftligt i hyresavtalet och göras via plattformen.

 8. Om Fordonet hyrs ut till en vän/person som Ägaren inte har träffat på Plattformen och uthyrningen sker till ett pris som understiger ordinarie pris och som genomförs via Plattformen enbart för att möjliggöra försäkringsskydd, måste Ägaren meddela MyCamper detta. MyCamper kommer då att manuellt justera försäkringspremien för att återspegla marknadsprispremierna.

4. Registrering och konto

 1. En Användare måste skapa ett konto enligt anvisningar på Plattformen. Användaren garanterar att informationen som förses vid skapandet av kontot är komplett och korrekt. Inga pseudonymer eller smeknamn får användas. Om felaktiga uppgifter lämnas kan det i synnerhet hända att försäkringsskyddet inte kan garanteras.

 2. Användaren får endast registrera sig en gång som Hyrare och en gång som Ägare. Användaren samtycker till att alla aktiviteter som utförs på plattformen under deras åtkomstdata kommer att tilldelas dem som om de var deras egna. Om användarens åtkomstdata missbrukas av tredje part, kommer de att ådra sig ansvar som om handlingarna var deras egna.

 3. Om MyCamper raderar en användare och/eller ber en användare att inte använda plattformen, får användaren inte registrera sig på nytt, vare sig under samma eller ett annat namn.

 4. Användare måste vara minst 18 år gammal vid registrering.

 5. En Användare är enskilt ansvarig för justeringar av information om omständigheter resulterar i att tidigare information inte längre är korrekt. Användaren accepterar och förstår att för att Plattformen ska kunna fungera effektivt, så måste all information på kontot vara så komplett och korrekt som möjlig. Användaren samtycker genom att använda Tjänsten till att konsekvenser av felaktig eller ofullständig information i sin profil sker på Användarens risk och bekostnad.

 6. Information uppgiven vid registreringen hanteras i enlighet med MyCampers vid var tid gällande personuppgifts- samt kakpolicy.

 7. Användaren garanterar härmed MyCamper att: (i) de innehar alla rättigheter i förhållande till användarinnehållet, vilket även inkluderar användarens profilbilder, fordonsdata och fordonsbilder, (ii) de innehar alla nödvändiga licenser, rättigheter och tillstånd för att publicera användarinnehållet, om användarinnehållet är föremål för tredje parts äganderätt; (iii) Användarinnehållet är inte konfidentiellt, förolämpande, ärekränkande, obscent, pornografiskt, oanständigt, hotande och orsakar inte olägenhet; (iv) Användarinnehållet försämrar inte MyCampers intressen eller skadar dess rykte, och (v) de kommer att följa tillämpliga lagar fullt ut.

 8. Användare godkänner att MyCamper och försäkringsgivare får verifiera Användarens kreditvärdighet, identitet, körbeteende, fordonsägande samt brottsregister genom externa tjänster och databaser. Observera att detta innebär att personuppgifter, däribland personnummer, kan delas med dessa externa tjänster. Eventuella skulder eller betalningsanmärkningar och dess natur kommer INTE explicit att offentliggöras på Plattformen men de kan ligga som underlag för eventuella rekommendationer från MyCamper till fordonsägaren eller göra att Användaren inte får använda MyCampers Tjänster.

 9. Användaren är enskilt ansvarig för att hålla sina inloggningsuppgifter hemliga. Användare får inte dela sina Användaruppgifter till tredje parter, eller tillåta tredje parter tillträde till sitt Konto på något sätt. Användare är ansvariga för användningen som sker på Plattformen genom sina inloggningsuppgifter. MyCamper kan komma att agera på en Användares Konto, men använder då inte Användarens inloggningsuppgifter. En Användare måste meddela MyCamper så snart denne har misstankar eller vetskap om att dess inloggningsuppgifter har blivit stulna. Användaren är förpliktigad att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sitt Konto, bland annat genom att ändra lösenordet med jämna mellanrum.

 10. MyCamper förbehåller sig rätten att vägra registreringen av en Användare och radera en befintlig Användares profil utan att behöva specificera anledningen för detta. 

 11. På grund av MyCampers uthyrningstillstånd hos den svenska Transportstyrelsen kan uppgifter om Ägaren och dess Fordon komma att skickas in till berörda parter.

 12. Uppgifter om Användare och dess Bokningar på MyCamper kan komma att skickas in till berörda myndigheter om dessa kräver det.

5. Villkor för Ägare

Vid registrering som Ägare på MyCampers Plattform och så länge Ägaren har ett publicerat Fordon gäller följande Användarvillkorr:

 1. Ägaren äger 100 % av Fordonet/Fordonen som de önskar hyra ut på MyCamper, alternativt har fullmakt av Fordonets faktiska Ägare att hyra ut Fordonet. Vid händelsen att ett företag äger Fordonet, är Ägaren auktoriserad av företaget att utföra alla faktiska och legala handlingar relaterat till Fordonet.

 2. Ägaren innehar ett giltigt körkort som är erkänt i det land där fordonet är listat för uthyrning.

 3. Vid händelsen att Ägaren inte uppfyller ovan nämnda krav (eller vid något tillfälle misslyckas att uppfylla dem) är Ägaren inte tillåten att använda MyCampers Tjänster som rollen Ägare. MyCamper förbehåller sig rätten att utesluta Ägare från plattformen.

 4. Ägaren måste registrera Fordonet/Fordonen denne vill hyra ut på sitt Konto. Fordonet måste kontinuerligt uppfylla följande krav. Genom att lägga upp sitt Fordon för uthyrning, garanterar Ägaren att Fordonet/Fordonen:

  1. Uppfyller alla grundläggande krav för säkerhet;

  2. Uppfyller de kriterier som finns för Fordon nämnda i riktlinjer vid registrering;

  3. Är regelbundet underhållna enligt tillverkarens anvisningar;

  4. Om försäkring krävs, är registrerat i Sverige, Norge, Finland eller Danmark;

  5. Är besiktigat i enlighet med gällande lagstiftning i det land där det är registrerat. Ägaren innehar giltiga dokument som visar att Fordonet är certifierat samt testat, och som gäller för hela Uthyrningsperioden;

  6. Är försäkrat och alla skatter är betalda;

  7. Innehar en registreringsskylt som är godkänd i det land där Fordonet är registrerat;

  8. Inte är begränsat eller förbjudet enligt lag eller avtal att överlämnas till tredje part (vid leasing av Fordon måste leasingvillkoren läsas);

  9. Är skadefritt, bortsett från normalt slitage med hänsyn taget till Fordonets ålder, om inte något annat uttryckligen är överenskommet med Hyraren. Detta ska i så fall dokumenteras vid Incheckning;

  10. Är försett med alla nödvändiga vätskor (inkluderandes men inte begränsat till motorolja, bromsvätska, kylarvätska, spolarvätska), om inte något annat uttryckligen är överenskommet med Hyraren;

  11. Är påställt under Uthyrningsperioden;

  12. Har en maxvikt på 7 500 kg.

 5. Vid händelsen att Fordonet inte längre uppfyller ovanstående nämnda kriterier, ska Ägaren snarast möjligt åtgärda detta eller annars avpublicera sitt fordon och avbryta alla befintliga Bokningar och avtal omgående, om inget annat är överenskommet med MyCamper.

 6. Ägaren är fullt ansvarig för alla skador eller kostnader som åsamkas av det faktum att antingen Fordonet eller Ägaren inte längre uppfyller ovanstående nämnda kriterier. MyCamper är inte skyldiga att kompensera någon av Parterna om ovanstående nämnda kriterier inte längre uppfylls.

 7. Om Ägaren har fått kontakt med en Hyrare via Plattformen anses kontakten förmedlad via MyCamper. Ägaren har då inte rätt att hyra ut sitt Fordon till denna Hyrare utanför Plattformen. I händelse av överträdelse har MyCamper rätt att vidta sanktioner motsvarande serviceavgiften. Dessutom kan MyCamper debitera respektive användare ett avtalsvite på CHF/EUR 5.000, SEK/NOK 50.000, DKK 35.000 per fall av överträdelse. Anspråk på ytterligare skadestånd eller andra rättsliga anspråk från MyCamper förblir uttryckligen förbehållna.

 8. Ägaren ska besvara hyresförfrågningar så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar.

 9. Ägaren måste alltid hålla sin fordonsprofil uppdaterad, i synnerhet Fordonets tillgänglighet. MyCamper är inte ansvarig för den information som ägaren tillhandahåller i fordonsprofilen.

6. Villkor för Hyrare

Vid registrering på MyCampers Plattform som Hyrare gäller följande Användarvillkor:

 1. Hyraren måste under hela Uthyrningsperioden inneha och hålla tillgängligt, ett giltigt körkort. Körkortet måste vara giltigt i alla länder som besöks under Uthyrningsperioden. Körkortet ska tillåta körning av det hyrda Fordonet.

 2. För att hyra ett fordon i Sverige, Norge, Finland eller Danmark måste Hyraren ha haft ett körkort som tillåter körning av det hyrda fordonet i minst tre år. För att hyra ett fordon i Schweiz kan det också krävas en minimiperiod under vilken ett giltigt körkort innehas,

 3. Hyraren har inte blivit dömd (och har inte blivit dömd de senaste 8 åren före registrering som Hyrare) för rattfylleri (framfört fordon under påverkan av alkohol och/eller narkotika), olovlig körning, körning utan körkort eller försäkringsbedrägeri.

 4. Hyraren har inte varit inblandad i fler än två skadeståndsanspråk på grund av Hyrarens förvållande, de senaste två åren före Bokningsförfrågan skickas.

 5. Hyraren är inte (och har inte varit) utesluten eller nekad av något försäkringsbolag på grund av olovlig körning, och inga extra krav har fordrats på grund av detta såsom en högre försäkringsavgift, en högre självrisk och/eller begränsat försäkringsskydd eller liknande de senaste 8 åren före Bokningsförfrågan skickas som Hyrare.

 6. Den som kör Fordonet använder inte någon medicin eller besitter några funktionsnedsättningar eller tillstånd som kan försämra dennes förmåga att framföra fordonet och köra på ett lagligt sätt. Den som kör Fordonet måste deklarera all användning av medicinering som är relevant för Ägaren och försäkringsgivaren, för att säkerställa att användningen av medicineringen inte begränsar omfattningen av Ägarens försäkring av Fordonet.

 7. Vid registrering som Hyrare på MyCampers Plattform, måste alla ovan nämnda krav vara uppfyllda. Om dessa krav inte är uppfyllda (eller misslyckas med att vara uppfyllda under något tillfälle före eller under tiden som registrerad Användare på MyCamper) förbehåller sig MyCamper rätten att utesluta gällande Hyrare från plattformen och avbryta dennes Bokningar utan ersättning.

 8. Ägare har själv rätt att sätta krav på resesällskapets minimum- och maximumålder. Hyraren måste dock vara minst 21 år för att hyra Fordon som omfattas av fordonsägarens egen försäkring eller som hyrs i Schweiz, och 23 år för att hyra i Sverige, Norge, Finland eller Danmark för Fordon med Omocom-försäkringen vid tidpunkten för uthyrningen.

 9. Beroende på vilken försäkring Ägaren har på sitt Fordon, kan Ägaren avböja en Bokning baserat på specifika körkortskrav, åldersgränser eller andra kriterier som ställs av försäkringsbolagets policy.

 10. Hyraren kan lägga till extra förare till Bokningen. Dessa ska godkännas av MyCamper innan de extra förarna har rätt att köra Fordonet. Villkoren i §6.1-6.6 gäller då även för samtliga extra förare. Administrativa avgifter kan tillkomma för hanteringen av extra förare.

 11. Hyraren är under alla omständigheter ansvarig för alla skador och debiteringar som orsakas av att inte uppfylla ovan nämnda krav.

7. Förpliktelser gällande Hyresavtal

 1. Hyresavtalet börjar att gälla när en Bokning blir bekräftad av Hyraren. Detta sker när Hyraren antingen har gjort sin första betalning på en accepterad bokningsförfrågan genom MyCampers betalningsleverantör eller faktureras direkt av MyCamper.

 2. Om en Användare angett någon information som står i konflikt med detta Hyresavtal eller något av MyCampers andra avtal ska de senare råda.

 3. MyCamper är inte en delaktig part i Hyresavtalet. MyCamper tillhandahåller den Plattform där Fordon marknadsförs av fordonsägare och hyrs av Hyrare samt underlättar betalningar mellan dessa. Om Hyraren eller Ägaren inte fullgör sina skyldigheter i enlighet med rådande Användarvillkor är inte detta något som MyCamper kan hållas ansvariga för på något sätt. På begäran från Hyraren eller Ägaren kan MyCamper agera medlare, men kan inte heller då hållas ansvariga för Ägarens eller Hyrarens handlingar.

 4. Hyraren är skyldig att gå med på följande krav i relation till fordonsägaren:

  1. Resesällskapet använder Fordonet med yttersta aktsamhet, i enlighet med Ägarens specificerade krav, framför Fordonet med lämpligt trafikbeteende samt följer tillverkarens riktlinjer för användning av Fordonet;

  2. Resesällskapet gör inga förändringar på Fordonet och dess inventarier.

  3. Fordonet används endast av resesällskapet eller personer som har tillstånd från Ägaren. Hyraren får inte hyra eller låna ut Fordonet till någon annan under Hyresperioden;

  4. Hyraren måste under hela Hyresperioden följa Ägarens regler gällande maximalt antal passagerare som får åka och vistas i Fordonet. Det maximala antalet passagerare är det antal personer som på ett lagligt sätt färdas fastbältade i trafiken, eller det antal som Ägaren själv har fastställt;

  5. Hyraren måste under hela Hyresperioden följa de instruktioner som Ägaren givit;

  6. Hyraren är ansvarig för att ta hand om Fordonets underhåll och skötsel under Hyresperioden, inkluderandes men inte begränsat till att kolla oljor och fylla på kylvätska (minst varje 1600 km);

  7. Hyraren ansvarar för alla avgifter och kostnader knutet till vägtullar, parkeringar, trafikböter, bränsle och liknande som uppstår under Hyresperioden, oavsett var Fordonet befinner sig.

  8. Den som kör Fordonet får inte inta alkohol och/eller narkotika före och under tiden Fordonet körs, och får inte bryta mot trafikregler i det land som resesällskapet och Fordonet befinner sig i under Hyresperioden.

 5. Hyraren garanterar att alla i resesällskapet som är godkända att köra Fordonet kommer att följa de regler som förekommer i §7 Förpliktelser gällande Hyresavtal.

 6. Ägaren är förpliktigad att förse Fordonet i enlighet med de villkor som förekommer i §5 Villkor för fordonsägare.

 7. In- och Utcheckningsplatser samt körsträcka kan avtalas mellan parterna. Utan avtal måste Fordonet hämtas från och återlämnas till den plats som anges i Bokningen.

 8. Ägaren är skyldig att se till att Fordonet har de inventarier och utrustning som anges i Hyresavtalet samt att dessa är i funktionsdugligt skick. om relevant utrustning (genom rimlig bedömning) saknas eller inte är i funktionsdugligt skick ska Hyraren inom 24 timmar från Incheckningens godkännande kontakta Ägaren och säkerställa korrekt handhavande samt om möjligt komma fram till en lösning. Om ingen lösning nås ska MyCamper kontaktas inom 48 timmar från Incheckningens godkännande. Hyraren kan då ha rätt till ersättning från Ägaren på 5% per utrustning utan att överskrida 15 % av Hyresbeloppet exklusive serviceavgift och försäkring. Det åligger Hyraren att bevisa att en utrustning saknas eller inte är i funktionsdugligt skick. MyCamper har i dessa fall ingen skyldighet att kompensera Hyrare eller Ägare.

 9. Fordon på plattformen kan vara utrustade med ett GPS-spårningssystem.

 10. Ägaren kan hindra Hyraren från att hyra Fordonet vid händelsen att Ägaren har rimliga skäl för misstankar att Hyraren:

  1. Inte uppfyller kraven på Hyrare som förekommer under §6 Villkor för Hyrare;

  2. Är oförmögen att köra Fordonet;

  3. Är oförmögen att visa upp giltigt och erkänt körkort för det land där Fordonet är registrerat.

  I de ovannämnda fallen kan Ägaren avbryta Hyresavtalet utan att betala några avgifter, böter eller andra påföljder (MyCamper kommer att be om tydliggöranden gällande detta).

 11. Hyraren kan vägra att hyra Fordonet om Hyraren har rimliga skäl för misstankar att:

  1. Fordonsägaren inte uppfyller kraven som förekommer under §5 Villkor för fordonsägare;

  2. Fordonsägaren inte har registrerat skador på Fordonet korrekt, och/eller att Ägaren vägrar att samarbeta för att registrera skadorna på ett korrekt sätt när Fordonet upphämtas.

  3. Fordonets nödvändiga utrustning saknas eller är inte i funktionsdugligt skick, förutsatt att den skulle vara det enligt Bokningen. Nödvändig utrustning är följande, men inte begränsat till: säten, sovplatser, kylskåp, vatten, el, förtält/tält, AC och värme.

  I de ovannämnda fallen kan Hyraren avbryta Hyresavtalet innan Incheckningen är slutförd utan att betala några avgifter , böter eller andra påföljder (MyCamper kommer att be om tydliggöranden och Hyraren kan behöva tillhandahålla obestridliga bevis för detta).

 12. Vid upphämtning av Fordonet ska Hyraren och Ägaren tillsammans genomgå och godkänna Incheckning enligt Plattformens anvisningar. Incheckningens syfte är att dokumentera Fordonets nuvarande skick inklusive eventuella fel, skador och otillräcklig städning. Först när Incheckningen har genomförts och godkänts övergår ansvaret för Fordonet på Hyraren. Eventuella fel eller skador som upptäcks efter Incheckningens godkännande ligger på Hyraren att bevisa att de existerade innan de tog över Fordonet. 

 13. Vid återlämning av Fordonet ska Hyraren och Ägaren tillsammans genomgå och godkänna Utcheckning enligt Plattformens anvisningar. I Utcheckningen dokumenteras återigen Fordonets skick. Först när Utcheckningen har genomförts och godkänts övergår ansvaret för Fordonet återigen till Ägaren. Eventuella fel eller skador som upptäcks efter Utcheckningens godkännande ligger på Ägaren att bevisa att de har uppstått under Uthyrningsperioden.

 14. Hyraren är ansvarig för att lämna tillbaka Fordonet enligt följande:

  1. På utsatt datum, tid och plats om inte annat är skriftligen överenskommet med Ägaren. Vid sen ankomst har Ägaren rätt att debitera Hyraren enligt följande: CHF/EUR 50 eller NOK/SEK 500 eller DKK 360 per hel timmes försening, upp till en maximal avgift som motsvarar två gånger Ägarens dagliga hyrespris. I de fall återlämnandet av Fordonet sträcker sig längre än utcheckningsdagen, kommer den maximala avgiften att vara två gånger Ägarens dagliga hyrespris för varje förseningsdag, inklusive utcheckningsdagen. De maximala avgifterna beräknas enligt prissättningen för den aktuella Bokningen. Sen ankomst måste dokumenteras och styrkas av Ägaren. Administrativa avgifter kan tillkomma av MyCamper;

  2. Utan att ha lämnat personliga Föremål i fordonet;

  3. Utan att bryta mot några trafik- eller parkeringsregler. Alla sådana överträdelser under Hyresperioden ansvarar och debiteras alltid Hyraren;

  4. Tillsammans med Fordonets nycklar och dokument;

  5. Med lika mycket bränsle i tanken (för Motorfordon) som registrerats vid Incheckning om inte något annat uttryckligen är överenskommet i Hyresavtalet eller vid upphämtningen av Fordonet;

  6. I samma skick vad gäller renlighet och skador som godkändes vid Incheckning, om inte annat uttryckligen överenskommits i Hyresavtalet eller vid upphämtning av Fordonet. Vid avvikelse från denna punkt kan Hyraren debiteras en extra städavgift eller ersättning för skada. Städavgiften får inte överstiga de angivna gränserna, vilka är 100 CHF/EUR, 1 000 SEK/NOK eller 700 DKK per timme, och får inte överstiga totalt 300 CHF/EUR, 3 000 SEK/NOK eller 2 100 DKK. Administrativa avgifter kan tillkomma av MyCamper;

  7. Utan fler körda kilometer än överenskommet/tillåtet. För varje överskridande kilometer får Ägaren debitera vad som angivits i Bokningen, dock högst 0,8 CHF/EUR, 8 SEK/NOK, 6 DKK.

 15. Principen gäller att kostnaden för fordonsdelar som går sönder på grund av vanlig användning, slitage (motor, generator) ska bekostas av Ägaren, och fordonsdelar som går sönder på grund av annan användning eller felaktigt beteende från Hyrarens sida (felaktig användning) ska bekostas av Hyraren. De använda material som anges i villkoren för uthyrning av MyCamper är undantagna från ovanstående. Om defekter eller skador uppstår på Fordonet under Hyresperioden som förhindrar eller avsevärt försämrar Fordonets lämplighet för normal användning och/eller vidare uthyrning av Fordonet, måste Hyraren informera Ägaren och MyCamper om detta skriftligen. Om dessa defekter eller skador inte är resultatet av felaktigt beteende från Hyrarens sida, utan beror på slitage, är Ägaren skyldig att ersätta Hyraren pro rata för den förlorade tiden.

 16. Utvändig rengöring är ägarens ansvar

 17. Hyraren måste själv använda Fordonet inom ramen för hyresavtalet och får inte överlåta det till tredje part (förutom auktoriserade extra förare) och får inte hyra ut det i andra hand.

 18. Hyraren får inte lasta fordonet med föremål som överbelastar kapaciteten, försämrar säkerheten eller skadar fordonet. Hyraren måste vara medveten om den maximala lastvikten och är ansvarig för eventuella skador och böter kan hållas ansvariga om denna överskrids.

 19. Hyraren får inte använda Fordonet för någon typ av tävling, motorsportevenemang eller liknande och får inte använda det på tävlingsbanor, träningsbanor, banor eller i tävlingar.

 20. Hyraren måste följa de ytterligare undantag som anges i de allmänna försäkringsvillkoren.

 21. Hyraren får inte använda Fordonet som taxi för att transportera eller flytta andra fordon, får inte transportera farligt gods, får inte använda Fordonet för demonstrationer eller för att bära reklam.

 22. Hyraren får inte utföra några optiska eller tekniska förändringar på Fordonet eller ensidigt utföra reparationer. Om reparationer blir nödvändiga för att säkerställa fordonets driftsäkerhet och trafiksäkerhet, får dessa endast anlitas av Hyraren från ett professionellt företag med Ägarens förhandsgodkännande. Om inte fel uppstår på grund av Hyraren, kommer kostnaderna för reparationer att återbetalas av Ägaren efter tillhandahållande av originalkvitton.

 23. Hyraren får inte överlåta Fordonet eller skänka det till annan person.

 24. Vid händelse av konflikt mellan Hyrare och Ägare, kan MyCamper agera medlare, men förblir utan ansvar för några kostnader eller skador.

 25. Fall av force majeure, såsom strejk, upplopp, inre oroligheter, upplopp, terroristhandlingar, naturkatastrofer, bränder, pandemier, epidemier etc., som ligger utanför parternas rimliga kontroll och som inträffar efter att avtalet ingåtts eller som ännu inte fanns vid tidpunkten när avtalet ingicks, ska befria både Hyrare och Ägare under den tid störningen pågår och i den utsträckning den medför effekter (på den planerade resan) från deras skyldigheter att tillhandahålla tjänster i enlighet med hyresavtalet och dessa Regler och villkor. Parterna skall i sådant fall utan dröjsmål lämna den andra parten nödvändig information inom ramen för vad som är skäligt. Båda Parter skall dock återuppta sina respektive tjänster enligt Hyresavtalet och dessa Villkor omedelbart efter det att händelsen har upphört. Om ett fall av force majeure varar i mer än 3 månader i följd, kan både Ägaren och Hyraren säga upp hyresavtalet av goda skäl. I detta fall skall Ägarens andel inte betalas.

8. Avbokningsvillkor

 1. Båda Parter kan avbryta eller avböja en Bokningsförfrågan utan några kostnader eller förpliktelser mot den andra parten, förutsatt att Bokningen ännu inte är bekräftad.

 2. När den första betalningförfrågan från MyCamper relaterat till Hyresavtalet inte har blivit betald av Hyraren inom angiven tid för Bokningsförfrågan så förfaller Hyresavtalet. Inga avbokningsavgifter tillämpas.

 3. Ägaren kan välja vilka avbokningsregler som ska gälla för dennes Fordon. De avbokningsregler som Ägaren kan välja mellan är “Standard”, “Flexibel” eller “Strikt” enligt följande tabell.

När avbokning sker

Andel av Hyresbelopp som debiteras

Standard

Mer än 60 dagar innan Incheckning

0 %

60-30 dagar innan Incheckning

25 %

Mindre än 30 dagar innan Incheckning

100 %

Flexibel

Mer än 60 dagar innan Incheckning

0 %

60-7 dagar innan Incheckning

25 %

Mindre än 7 dagar innan Incheckning

100 %

Strikt

30 dagar eller mer innan Incheckning

25 %

Mindre än 30 dagar innan Incheckning

100 %

 1. Hyraren har rätt att avboka en Bokning utifrån de avbokningsregler som Ägaren valt för Bokningen. Om Hyraren har betalat in en större del än vad som står under “Andel av Hyresbelopp som debiteras” så återbetalas då den överstigande summan till Hyraren. Ägaren får sedan utbetalt det debiterade Hyresbeloppet efter avdrag för MyCampers serviceavgift.

 2. Om en Ägare avbokar en Bekräftad bokning återbetalas Hyraren inbetalade belopp till fullo och ytterligare betalningar upphör. Ägaren blir ersättningsskyldig för ett belopp motsvarande Bokningens serviceavgift, att betala till MyCamper. Denna straffavgift gäller inte om (a) avbokningen sker på grund av att Fordonet blivit skadat eller på annat sätt försatts i ett icke uthyrningsbart skick under en tidigare uthyrning via MyCamper, eller om (b) avbokningen sker på grund av force majeure. Undantagsfallen a) och b) måste kunna bevisas av Ägaren. MyCamper har sista ordet gällande de omständigheter som åberopas som undantagsskäl för a) eller b) och har rätt att undersöka dessa. Vid händelsen att anspråk på force majeure visar sig vara ovederhäftigt, kommer administration, research och övriga kostnader knutet till MyCampers undersökning i relation till detta att debiteras Ägaren.

 3. Utöver att få tillbaka Hyresbeloppet kan inte Hyraren göra anspråk på någon övrig ersättning på grund av att Ägaren har avbrutit en bekräftad Bokning.

 4. Att återlämna Fordonet före utsatt datum är tillåtet, förutsatt att en överenskommelse har nåtts Ägare och Hyrare emellan. I händelse av detta återbetalas dock ingen del av Hyresbeloppet.

9. Varaktighet, avbrytande och förlängning av Hyresavtal

 1. Hyresavtalet varar en viss period. Hyraren och Ägaren kan endast avbryta hyresavtalet före det går ut, i enlighet med MyCampers avbokningsvillkor i §8 Avbokningsvillkor. 

 2. Bokningen räknas som avbruten av Hyraren om denne inte har hämtat upp Fordonet inom 24 timmar efter överenskommen upphämtningstid i Hyresavtalet. Detta resulterar inte i återbetalning av någon del av Hyresbeloppet.

 3. Återlämning av Fordon före Hyresperiodens slut anses vara att avbryta Hyresavtalet men påverkar inte Hyresbeloppet.

 4. Förlängning av Hyresperioden är möjligt endast genom MyCampers Plattform. En ändringsförfrågan skapas av Hyraren och måste accepteras av Ägaren. Om en förlängning av Hyresperioden inte accepteras, så gäller den överenskomna Hyresperioden som står i Hyresavtalet.

10. Skador, retroaktiva kostnader och böter

 1. Hyraren är skyldig att betala för alla skador på Fordonet och/eller inventarier som uppstår under Uthyrningsperioden, till den fulla kostnaden per enskild incident begränsat till Självrisken. Om Fordonet omfattas av försäkringen bestäms Självrisken av Försäkringsvillkoren. I annat fall fastställs Självrisken av Ägaren före skapandet av Bokningens Hyresavtal. Självrisken räknas på varje enskild incident, om det är flera skador från en incident så täcks den av samma Självrisk. Hyraren är inte skyldig att ersätta Ägaren för eventuella förlorade framtida intäkter.

 2. Självrisken gäller enbart för skador på Fordonet och/eller inventarier. Ägaren kan inte kräva ersättning för skador som överstiger självrisken om det inte har varit fler än en incident och fler än ett försäkringsärende måste utföras. Ägaren kan, om denne vill, försäkra sig själv för överstigande kostnader.

 3. Ersättningsbeloppet för skador på Fordonet och/eller inventarier ska baseras på marknadsvärdet.

 4. I händelse av skada på Fordonet eller något av Fordonets inventarier behöver Ägaren visa upp inköpsbevis som dokumentation för kostnaden.

 5. Vid ytliga skador av estetisk karaktär som uppkommer under hyrestiden skall Ägaren prioritera reparation framför utbyte av den drabbade delen. Hyraren skall stå för reparationskostnaden. Ytliga skador av estetisk natur kan omfatta, men är inte begränsade till, följande: fläckar (olja, kaffe etc.) som inte går att avlägsna på textilier såsom madrasser, gardiner eller liknande ytor, repor på alla typer av ytor såsom dörrar, skiljeväggar, skåp, golv etc, splitter på ömtåliga ytor som diskbänkar, handfat, duschar, lampor etc., skavmärken på mellanväggar, skåp, dörrar etc., små brännmärken på bord, bänkskivor, tyger, golv etc. Om det inte är möjligt att reparera ytliga skador av estetisk natur, är Hyraren skyldig att ersätta Ägaren. Parterna skall komma överens om en skälig ersättning med hänsyn till skadans omfattning och det skadade föremålets ursprungliga pris. Beroende på i vilket land uthyrningen sker kan Hyraren vid Bokningen teckna en extra inredningsförsäkring, som täcker skador i inredningen enligt försäkringsvillkoren. I händelse av avvikelser, tvister eller anspråk mellan Hyrare och Ägaren måste den begärande parten kunna tillhandahålla motsvarande bevis (foton, fakturor etc.) till MyCamper eller till den andra parten. Ansvaret är begränsat till reparations- eller ersättningskostnaden för de skadade föremålen och sträcker sig inte till oskadade föremål eller komponenter. Om det skadade föremålet är en del av en uppsättning (t.ex. örngott, lakan, tallrikar) är Hyraren endast ansvarig för ersättningskostnaden för det skadade föremålet, inte för hela uppsättningen. I samtliga fall skall reparationen eller avhjälpandet ske till lägsta möjliga kostnad.

 6. I allvarliga fall eller vid defekter/skador på Fordonet kan MyCamper anlita en oberoende expert för att dokumentera och bedöma defekterna/skadorna slutgiltigt för Parterna. Kostnaderna för ovanstående skall faktureras Ägaren och Hyraren med i princip 50% vardera. Om en part efter expertens bedömning anses skyldig skall den parten stå för expertens kostnader eller, om båda parter anses delvis skyldiga, skall Hyraren och Ägaren stå för expertens kostnader i proportion till sin överordnade/underordnade ställning. Defekten/skadan som fastställts av den expert som utfört undersökningen är bindande för såväl Hyrare som Ägaren.

 7. Alla länder där Ägarens internationella försäkringskort gäller samt där Hyresavtalets regler ger tillåtelse att åka till kan besökas med Fordonet. Länder som helt eller delvis befinner sig i krig, samt länder som sannolikt kommer att befinna sig i krig och oroligheter, får inte besökas.

 8. För Fordon som omfattas av MyCampers förmedlade försäkringslösning ska de allmänna Villkoren och bestämmelserna för försäkringen alltid ha företräde att när som helst avvika från eventuella försäkringsvillkor.

 9. Vid händelsen att polis eller rättsväsende beslagtar Fordonet för att Hyraren enligt dem var i besittning av narkotika, körde vårdslöst, har negligerat att ta hand om Fordonet, eller har varit delaktig i andra brott eller överträdelser, är Hyraren förpliktigad att ersätta Ägaren för alla skador samt för förlorade förtjänster knutet till accepterade Bokningar som förhindras eller försvåras. Alla kostnader som Ägaren behöver betala med anledning av ovan, legalt och annat, kommer att debiteras Hyraren.

 10. Ägaren ska hållas helt skadeslös, oavsett Självrisk, för de kostnader och förluster som Hyraren eller Resesällskapet ådragit sig i händelse av oansvarigt, vårdslöst eller uppsåtligt beteende som resulterar i ett inbrott i Fordonet, stöld av eller från Fordonet, samt skada på Fordonet.

 11. Vid haveri på ett försäkrat Fordon ska du följa den information som finns publicerat på Plattformen under försäkring. Om vägassistans redan ingår i Fordonet eller om Hyraren har en personförsäkring, är Hyraren skyldig att så snart som möjligt kontakta vägassistansen. Om Fordonet saknar haveriförsäkring och Hyraren inte har bokat haveriförsäkringen i Bokningsprocessen, måste Hyraren själv betala kostnaderna i samband med haveriet. Under alla omständigheter måste Ägaren informeras omedelbart i händelse av ett haveri.

 12. Hyraren är skyldig att omedelbart meddela Ägaren i händelse av haveri eller olycka, för att fylla i den europeiska olycksfallsrapporten och, om nödvändigt, att meddela den lokala polisen om en olycka/skada på Fordonet inträffar, till exempel på grund av en olycka eller stöld under Hyresperioden. I händelse av skada eller olycka på ett Fordon som omfattas av MyCamper-Baloise-försäkringen, fortsätt enligt informationsbladet "Vad du ska göra i händelse av haveri eller anspråk", som finns på Plattformen i bokningsinformationen eller som skickades med bokningsbekräftelsen. I alla andra fall måste Hyraren omedelbart meddela Ägaren och sin Fordonsförsäkring.

 13. Ägaren är aldrig ansvarig för några personliga, psykologiska, materiella, följdriktiga- eller kroppsliga skador som Hyraren eller Resesällskapet drabbas av på grund av användningen av Fordonet, mekaniska fel, trafikolyckor, singel- eller seriekrock, om inte skadorna skett på grund av defekter på Fordonet som Ägaren visste om men inte informerade Hyraren om.

 14. Om det finns ett felaktigt skick eller en tidigare skada på fordonet före ett försäkrat skadefall, så att ägaren får ett mervärde genom reparationen av den försäkrade skadan, måste fordonsägaren själv bära den motsvarande lämpliga andelen av kostnaderna för reparationen (förmånskompensation). I fråga om skadebetalningar som redan har gjorts (till fordonsägaren) men som inte har reparerats, kommer endast kostnaderna för skadeutvidgningen att ersättas i händelse av en ny skada på samma skadezon på fordonet, eller så kommer de redan gjorda betalningarna att dras av från skadebeloppet.

 15. Vid händelsen att Ägaren försöker få ersättning från Hyraren för skador som skett före Uthyrningsperioden, kommer alla kostnader för nödvändig expertis, anspråkshantering och ytterligare administrativa kostnader att debiteras Ägaren med ett minimum på CHF/EUR 1,000 or SEK/NOK 10,000 or DKK 7,000 per händelse. Polisen kan komma att bli underrättad och Ägaren kan komma att bli åtalad för försäkringsbedrägeri.

 16. Om Fordonet inte omfattas av försäkringen är ägaren enskilt ansvarig för att underrätta sitt nuvarande försäkringsbolag om att Fordonet används för uthyrning samt att se till att försäkring gäller även vid uthyrning. Vid behov måste Ägaren räkna ut om den tillåtna körsträckan hos Fordonets nuvarande försäkringsbolag behöver ändras, och meddela försäkringsbolaget om detta. Ägaren är även ansvarig för att se till att nödvändiga uthyrningstillstånd finns.

 17. Ägaren kan vid Utcheckning ange extrakostnader som ska betalas av Hyraren. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till: tillägg för att ha kört en längre körsträcka, trafikböter, tullavgifter, skador, Självrisk, avgifter för försenad återlämning av Fordon eller erforderlig städning av Fordonet. Extrakostnader kommer att betalas ut till Ägaren efter att de inhämtats från Hyraren. En extra administrativ avgift kan tillkomma. 

 18. Ägaren kan göra ytterligare anspråk på extrakostnader i upp till sex månader från Uthyrningsperiodens avslut. Ägaren måste då kunna uppvisa obestridliga bevis att dessa kostnader uppstått under Uthyrningsperioden. 

 19. Om Hyraren vill invända mot att betala extrakostnader som tillkommit efter Utcheckningen, måste denne meddela detta till Ägaren via Plattformen inom den angivna tidsfristen eller inom 14 dagar om en deadline inte är angiven. Om detta inte görs anses Hyraren ha accepterat att betala extrakostnaderna.

 20. Om Fordonet slutar att fungera (inte är kördugligt eller oanvändbart) av anledning som inte beror på Hyraren eller dennes resesällskap, men Ägaren inte erbjuder något Ersättningsfordon för den resterande Hyresperioden, måste Ägaren betala tillbaka en proportionell del av Hyresbeloppett, exklusive försäkringskostnad och serviceavgift, som motsvarar tiden som Fordonet inte kunnat användas. Hyraren måste kunna visa upp obestridliga bevis på att felet inte beror på dem. Om både Hyrare och Ägaren lämnar motsvarande bevis på (icke-)fel, så att det inte slutgiltigt kan klargöras mellan Hyrare och Ägare vad avbrottet beror på eller vem som är skyldig, återbetalas halva beloppet till Hyraren för motsvarande Hyresperiod. Oavsett vilken part som har orsakat felet kan MyCamper hjälpa Hyraren att hitta ett ersättningsfordon. MyCamper har dock ingen skyldighet att tillhandahålla ersättningsfordon.

 21. Hyraren är ansvarig för skador som sker på grund av punktering på däck som inte är äldre än åtta år. Ägaren måste kunna visa upp obestridliga bevis på att däcken inte är äldre än åtta år. Om däcken är äldre än åtta år blir Ägaren ansvarig för skadorna om inte punkteringen av däcket beror på en olyckshändelse som är relaterad till Hyrarens körning.

 22. Ingen ersättning till Ägare utgår från varken MyCamper eller Hyrare om Ägaren behöver transportera sig till sitt fordon före, under eller efter Uthyrningsperioden.

 23. Om Ägaren har inkluderat en eller fler av följande förbud i sin fordonsprofil vid Bokningstillfället, kommer Hyraren att tilldelas följande böter vid negligering av förbud. Ägaren måste kunna visa på obestridliga bevis på att Resesällskapet har brutit mot reglerna. Böter betalas i Ägarens valuta och administrativa avgifter kan tillkomma av MyCamper.

  1. Rökning i fordonet CHF/EUR 500, SEK/NOK 5 000 DKK 3 500 (exklusive städkostnader)

  2. Husdjur i fordonet CHF/EUR 500, SEK/NOK 5 000 eller DKK 3 500 (exklusive städkostnader)

  3. Att resa med Fordonet utanför de länder som ingår i Hyresavtalet CHF/EUR 500, SEK/NOK 5 000 eller DKDK 3 500 (exklusive kostnader för följdskador såsom oförsäkrade skador på Fordonet eller tredje part

  4. Att besöka en festival med fordonet CHF/EUR 500, SEK/NOK 5 000 eller DKK 3 500

 24. Om både Ägare och Hyrare uppvisar bevis under §10.11-10.17 och det inte är möjligt att definitivt säga vem som hade rätt ska Ägaren och Hyraren stå för halva det aktuella beloppet var. MyCamper har ingen skyldighet att ersätta eller kompensera Ägaren eller Hyraren.

 25. Om Ägaren eller Hyraren är skyldig något saldo till MyCamper, kan MyCamper fakturera Hyraren eller Ägaren, eller, om en framtida bokning finns, kan MyCamper kompensera det utestående beloppet med belopp av någon framtida bokning.

11. Betygssystem

 1. Varje Användare kan betygsätta andra Användare på Plattformen.

 2. Användaren är skyldig att göra sanningsenliga uttalanden när denne betygsätter andra användare. Osanna, förolämpande eller andra olagliga eller orimliga kommentarer är förbjudna.

 3. Användning av betygssystemet som inte överensstämmer med dess syften är inte tillåtet. Detta omfattar i synnerhet inlägg som görs av personer som är kopplade till varandra eller som inte existerar, samt självbetyg.

 4. Betygen kontrolleras inte av MyCamper. MyCamper kan inte ta något ansvar för riktigheten eller rimligheten i betygen. MyCamper förbehåller sig rätten att radera betyg eller kommentarer utan att ange skäl.

 5. I övrigt gäller informationen på plattformen om MyCampers betygssystem.

 6. MyCamper kan när som helst ta bort ett betyg utan förklaring

12. Betalning och avgifter

 1. Hyraren betalar det Hyresbelopp som har överenskommits med Ägaren i Hyresavtalet. Hyraren debiteras eller faktureras normalt 25% av Hyresbeloppet när Ägaren godkänner bokningsförfrågan eller när en direktbokning görs. Resterande 75% ska betalas senast 30 dagar före Hyresperiodens början. Om Hyresavtalet tecknas mindre än 30 dagar före Hyresperiodens början debiteras eller faktureras hela Hyresbeloppet efter att Ägaren har godkänt Bokningsförfrågan eller när en direktbokning görs.

 2. MyCamper förbehåller sig rätten att debitera en avgift för Tjänsten. Detta sker automatiskt genom att den adderas till Ägarens begärda Hyresbelopp.
  MyCamper har rätt att ändra den avgift (belopp och/eller procentsats) som tas ut för nya Bokningar.

 3. MyCamper förbehåller sig rätten att debitera en försäkringspremie på Försäkringsgivares vägnar. Försäkringspremien bestäms utifrån faktorer specificerat i Försäkringsvillkoren. Detta sker automatiskt genom att den adderas till Ägarens begärda Hyresbelopp. MyCamper har rätt att ta ut en serviceavgift på försäkringspremier.

 4. Betalningar kan hanteras i samarbete med en tredje part. Ägarens ersättning betalas ut först då Incheckning är genomförd. Ägares ersättning som debiteras Hyraren efter Incheckning har skett betalas ut till Ägaren efter att Hyraren har betalat. Observera att utbetalningarna kan ta upp till 10 dagar innan de är tillgängliga på mottagarens konto.

 5. Beloppet som överförs till Ägaren eller Hyraren baseras på data som MyCamper besitter, med undantag av fall där datan kan bevisas vara inkorrekt. I sådana fall ska Ägaren eller Hyraren snarast möjligt anmäla detta till MyCamper.

 6. MyCamper är inte ansvarig för misstag som görs vid skapandet av Hyresavtal, exempelvis gällande önskade datum eller typ av Fordon.

 7. Hyraren går med på att innan Incheckningen betala Depositionsavgiften som Ägaren fordrar. Depositionsavgiften kan användas efter att Hyresavtalet har gått ut för att betala för extrakostnader som Hyraren blivit skyldig Ägaren. Betald deposition efter avdrag för extrakostnader återbetalas till hyraren. Om Hyraren varken godkänner eller avvisar en debitering från depositionen, har MyCamper rätt att dra av eventuellt bevisat belopp från depositionen. MyCamper har rätt att ta ut administrativa avgifter för hantering av depositioner.

 8. Ägaren har möjlighet att begära att depositionen hålls kvar under en begränsad tid. Detta kan göras om det behövs tid för att undersöka reparationskostnader eller för att få ett försäkringsärende godkänt och sker enligt MyCampers vid var tid gällande process för detta. Det åligger Ägaren att se till att denna utredning sker skyndsamt för att depositionen ska kunna hållas kvar. Om det krävs av Ägarens försäkringsbolag kan Ägaren ta emot depositionen direkt. MyCamper är då inte delaktig i hanteringen av deposition.

 9. Ägaren har inte rätt att ta ut en deposition för ett Fordon som denne inte avser eller kan låna ut. Om en Ägare tar ut eller försöker ta ut en sådan deposition har MyCamper rätt att ta ut en avgift på CHF/EUR 1.000 eller SEK/NOK 10.000 eller DKK 7.000.

 10. Vid försök att lura en annan Användare eller MyCamper (t.ex. genom att erbjuda ett fordon som inte finns eller ett fordon som Användaren inte har rätt att låna ut, begära direktbetalningar till Användarens bankkonto utan substans, försöka få betalning från MyCamper på felaktig grund) har MyCamper rätt att ta ut en avgift på CHF/EUR 10 000 eller SEK/NOK 100 000 eller DKK 70 000.

 11. Samtliga straffavgifter, extrakostnader, återbetalningar och liknande debiteringar ska betalas inom 30 dagar från utställandet om inget annat specificerats eller överenskommits med MyCamper. Därefter gäller dröjsmålsränta om 10 %.

 12. Ägaren är själv ansvarig för att deklarera sina inkomster till berörd myndighet. Om Ägaren bedriver näringsverksamhet och är momspliktig är Ägaren skyldig att redovisa detta gentemot Hyrare och berörd myndighet. MyCamper är inte ansvarig för Ägarens tillkortakommanden gällande denna punkt.

 13. MyCamper tillhandahåller förmedlingstjänster och är således inte ansvarig för moms och / eller skatteplikt som åligger Hyraren eller Ägaren. Parterna är således själva ansvariga för att följa tillämplig skatte- och tullagstiftning.

13. IP-rättigheter

 1. MyCamper äger samtliga rättigheter till MyCampers Tjänst samt publikt Innehåll som skapas på Plattformen.

 2. MyCamper tillåter en begränsad, personlig, återkallelig, icke-exklusiv och icke-underlicensierbar rättighet att använda Tjänsten i enligheten med MyCampers dessa villkor.

 3. Utan ett skriftligt medgivande från MyCamper är det förbjudet att fråga, kopiera eller återanvända betydande delar av Innehållet eller att upprepande och systematiskt fråga eller återanvända betydande delar av Innehållet i databasen. Att automatisera kopiering av Innehåll genom spiders, crawlers och robots eller liknande, är endast tillåtet vid händelsen att villkoren som nämns i filen robots.txt möts.

 4. Inget som nämnts i MyCampers Användarvillkor ämnar att överlämna några IP-rättigheter till Användare. Användare ska inte agera på sätt som bryter mot MyCampers IP-rättigheter, exempelvis att registrera domännamn, företag eller sökmotorsökord som är identiska eller liknande något annan fråga gällande MyCampers IP-rättigheter.

 5. Under ovan nämnda Användarvillkor, bevaras dina IP-rättigheter för allt Innehåll som du publicerar på Plattformen.

 6. Användaren går med på att genom att ladda upp information på Plattformen, så förser detta automatiskt MyCamper med en kostnadsfri, ointecknad, världsomspännande, underlicensierbar, icke-exklusiv rättighet att dela den information för att kunna erbjuda Tjänsten samt duplicera och publicera all information som läggs till på Plattformen.

 7. MyCamper äger således rätten att använda av Användare uppladdat innehåll för att marknadsföra Tjänsten. Detta innefattar exempelvis annonsering i olika medier eller webbplatser.

 8. Det är emot MyCampers Användarvillkor att radera, gömma, ändra eller dölja något som nämnts eller meddelats gällande IP-rättigheter.

14. Ansvar

 1. MyCamper är enbart en förmedlare som förmedlar Tjänster och ansvarar ej för skador och annat som rör relationen mellan Ägare och Hyrare.

 2. Eventuell brist som kan tillskrivas MyCamper är begränsad till ett maximalt belopp på CHF/EUR 1 000 eller SEK/NOK 10 000 eller DKK 7 000. Det totala ansvaret som följer av detta avtal kommer aldrig att överstiga det beloppet.

 3. MyCamper är aldrig ansvarig för skador som härrör från:

  1. Information som erhålls från tredje parter eller information tillgänglig på tredje parters hemsidor som är kopplade till MyCamper via;

  2. Information som som lagts upp på Plattformen av Användare;

  3. Skador eller förluster av fastigheter eller Fordon;

  4. Dödsfall eller skador, om de inte orsakats av olagliga handlingar av MyCamper:

  5. Trafik- eller parkeringsbrott;

  6. Bränslekostnader;

  7. Överträdelser av Användarvillkoren av andra Användare;

  8. Upphävande av Hyresavtal, radering av Konton, fordon eller annat gods på Plattformen.

 4. Användaren garanterar att MyCamper inte ansvarar för några skador eller kostnader, inkluderandes men inte begränsat till skador som orsakats av en (påstådd) kränkning av IP-rättigheter, fordringar från tredje parter, inkassokostnader, juridiska kostnader, förlust av intäkt, böter och juridiska avgifter som orsakats av MyCamper eller som härrör från: (i) brister som kan tillskrivs MyCamper för att följa dessa Villkor, (ii) användningen av Tjänster, eller (iii) skador.

 5. Användaren ska befria MyCamper från alla anspråk som tredje part (inklusive andra användare) riktar mot MyCamper och som beror på att användaren har brutit mot bestämmelserna i avtalsförhållandet. Användaren ska åta sig alla kostnader som MyCamper ådragit sig på grund av en sådan överträdelse av bestämmelserna i avtalsförhållandet, inklusive kostnaderna för det rättsliga försvaret (även före förfaranden). Eventuella ytterligare anspråk och skadeståndsanspråk från MyCamper ska förbli opåverkade.

15. Uppsägning

 1. Användare av MyCampers Tjänster har rätt att när som helst avbryta användningen av Tjänsten och radera sitt Konto. Användare kan dock inte avsluta sitt Konto om de har aktiva Bokningar. Avslutandet av ett Konto påverkar inte de Hyreskontrakt som redan har ingåtts vid uppsägningstidpunkten.

 2. Om det finns indikatorer på att Användaren har brutit mot rättsliga bestämmelser, tredje parts rättigheter (inklusive andra Användares) eller bestämmelser i avtalsförhållandet mellan MyCamper och Användaren eller att en Användare har fått upprepade negativa utvärderingar i betygssystemet, är MyCamper fri att utnyttja sitt utrymme för skönsmässig bedömning för att vidta följande åtgärder: (i) utfärda en varning till Användaren; (ii) radera enskilda poster; (iii) tillfälligt blockera Användaren eller ett hyreskontrakt; (iv)) avsluta ett hyresförhållande; (v) permanent blockering av Användaren eller radering av deras registrering och uppsägning av avtalsförhållandet med Användaren utan förvarning. Kravet på ytterligare skadestånd eller andra rättsliga anspråk från MyCamper förblir reserverade.

 3. Vid en Användares behov av att motta en betalning från MyCamper, eller om en Användare har en positiv balans på kontot vid uppsägningstidpunkten, garanterar MyCamper att de aktuella beloppen överförs till Användaren.

 4. Alla belopp som Användare är skyldiga MyCamper, kommer att krävas så snart Kontot är avslutat.

16. Övriga villkor

 1. Dessa villkor, och alla tvister som härrör från dem och/eller är relaterade till dem, regleras av schweizisk lagstiftning. Hänvisningen till schweizisk lag ska anses hänvisa till schweizisk materiella rättsregler, inte landets rättsregler. Således ska ingen återförvisning äga rum (ingen renvoi).

 2. Alla tvister som härrör från och/eller är relaterade till gällande Användarvillkor ska lämnas till allmän domstol. Om tvisten involverar MyCamper som part, måste tvister under alla omständigheter tas upp i en schweizisk domstol i enlighet med reglerna i den schweiziska civilprocesslagen

 3. Om någon av de enskilda punkterna under dessa villkor är annullerad, så ska de övriga villkoren fortsatt gälla och MyCamper kommer att ersätta den annullerade punkten med en som matchar den så nära som möjligt.

 4. Om du är engagerad i att erbjuda liknande tjänster till MyCamper mot en avgift, oavsett om din kundkrets är kommersiell eller enskild, är du i konkurrens med MyCamper. Att komma åt vår webbplats, ladda ner material eller erhålla något innehåll från vår plattform direkt eller indirekt är strängt förbjudet för dig. Brott mot detta villkor gör dig ansvarig för eventuella skador som vi kan ådra oss, och du kan också hållas ansvarig för eventuella vinster du får från sådan obehörig användning. MyCamper har rätten att vägra åtkomst till någon individ till vår webbplats, tjänster eller data efter vår exklusiva bedömning.

 5. MyCamper har rätten att överlåta eller pantsätta alla tillgångar, befogenheter, rättigheter, skyldigheter och handlingar som är relaterade till gällande Användarvillkor till en tredje part, och kommer att meddela dig om detta äger rum. Genom att använda MyCamper, går du med på att samarbeta med en eventuell tredje part i framtiden som MyCamper överlåter Tjänsten till, och tillåter denne att utöva alla rättigheter som förvärvats genom överlåtandet.

 6. Om det råder en tvist mellan Hyrare och Ägare om ett värde upp till maximalt belopp per incident, är Hyraren och Ägaren överens om att denna tvist kan lösas av MyCamper, förutsatt att MyCamper håller depositionen för Bokningen. Om Ägaren eller en annan tredje part som inte är MyCamper innehar depositionen, kan MyCamper erbjuda råd men är inte på något sätt ansvarig för att avgöra tvistens utfall.

 7. MyCamper har inga förpliktelser till Parterna gällande de råd som erbjuds och/eller det som sker i samband med detta.

 8. För alla leveranser som sker inom ramen för detta avtalsförhållande är ett e-postmeddelande tillräckligt. Skriftlig form enligt vad som anges i dessa Användarvillkor eller avtalsförhållandet representeras också av e-postmeddelanden.

Har du några funderingar?

Kika under Frågor & svar eller kontakta oss om du undrar något: Se supportens öppettider .