Personuppgiftspolicy 

2024-01

Personuppgiftsansvarig 

MyCamper (MyCamper AG inkl. dess dotterbolag MyCamper Nordic AB) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Varför samlar vi in uppgifter om dig?

För att kunna erbjuda den tjänst vi vill kunna erbjuda behöver vi samla in några av dina personuppgifter. De kanske viktigaste komponenten i MyCampers plattform är att användarna har förtroende för varandra och känner trygghet. Det bästa sättet att uppnå detta anser vi vara transparens, att fordonsägarna kan se vilka de hyr ut till och att hyrarna vet vem de hyr av.

Behandlingar som utförs

Här är en lista över personuppgifter som vi hanterar.

Skapa konto

För att kunna hyra och hyra ut via oss behöver du skapa ett konto. När du skapar ett konto lagrar vi alla de uppgifter vi behöver av dig för att du sedan ska kunna hyra eller hyra ut ett fordon. Vi sparar samtliga uppgifter du anger eller laddar upp när du skapar och fyller i kontot. Vissa av dessa uppgifter skickas även till tredje part för exempelvis verifiering av din identitet och betalning. 

Rättslig grund: Behandlingen sker för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig.

Kontakt med dig

När du kontaktar oss via e-post eller telefon tar vi emot och sparar uppgifter för att kunna hålla kontakten med dig och hantera vår relation med dig.

Rättslig grund: Behandlingen sker för vårt berättigande av att upprätthålla och hantera våra kontakten med dig.

Betalning

Vid betalning kommer tredje part att behandla dina betaluppgifter. Vi lagrar inga kreditkortsuppgifter hos oss utan dessa behandlas enbart av betalningsleverantören. Däremot lagrar vi kvitton m.m. för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagstiftning.

Rättslig grund: Behandlingen sker för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig. Lagring enligt bokföringslagen sker för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

För mer information om vad Stripe, vår betalningsprocessor, lagrar, se Stripes sekretessregler som finns under https://stripe.com/en-se/privacy.

Bokningsförfrågan och kontakt med ägare/hyrare

När du skickar eller mottar en bokningsförfrågan och därpå följande interaktion med hyraren/ägaren delas vissa av dina personuppgifter med denne: profilbild, namn och ålder. Efter att bokningen bekräftats och ett hyresavtal har upprättats er emellan delas ytterligare kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och postadress.

Rättslig grund: Behandlingen sker för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig.

Annonsering och betygsättning

Om du publicerar en fordonsannons eller betygsätter en användare kommer vissa av dina personuppgifter att visas publikt. Detta innefattar profilbild, namn (förnamn samt första bokstaven i efternamnet) och ålder samt eventuella bilder du själv väljer att publicera på plattformen.

Rättslig grund: Behandlingen sker för vårt berättigade intresse av att möjliggöra annonsering och betygsättning på vår plattform.

Nyhetsbrev och andra e-postutskick

Om du valt att gå med i nyhetsbrevet kommer vi även skicka ut nyhetsbrev till dig då och då. Då kommer ditt namn och e-postadress att synas i e-postet och delas med tredje part. Vill du inte få dessa nyhetsbrev kan du själv avanmäla dig genom att klicka på “avsluta din prenumeration”-länken i något av e-postutskicken. 

Även om du inte gått med i nyhetsbrevet kommer du att få e-postutskick relaterat till själva tjänsten, exempelvis när du får en bokningsförfrågan, meddelanden eller hanterar ditt konto.

Rättslig grund: Behandlingen sker för vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår verksamhet.

Använda hemsidan

Om du använder hemsidan för att exempelvis söka efter fordon kommer vi i syfte att förbättra vår tjänst samla data om dig och din dator/enhet. Här sparar vi din IP-adress för att kunna spåra ditt beteende på tjänsten. Detta sparas genom så kallade kakor och du kan läsa mer om detta i vår kakpolicy. Vi kan även spara din plats för att göra det enklare för dig att hitta fordon i din närhet.

Rättslig grund: Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke.

Hantering av krav

Vi bevarar uppgifter från ditt användarkonto och uppgifter om uthyrningar för att kunna hantera krav från dig, oss eller en tredje part. Vi behåller uppgifter för detta ändamål så länge som det bedöms vara relevant i enskilda fall, särskilt med hänsyn till hur länge anspråk kan göras gällande enligt tillämplig lagstiftning.

Rättslig grund: Behandlingen sker för vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Vilka vi delar dina uppgifter med

Vissa uppgifter behöver vi dela med tredje part för att kunna driva vår tjänst. Dessa omfattar:

  • Betaltjänstleverantörer (

  • Telefontjänstleverantörer

  • Leverantörer av e-post- och SMS-tjänster

  • Kreditupplysningsleverantörer

  • Försäkringsbolag om försäkring väljs

  • Leverantörer av mjukvaruutveckling för vår plattform

  • och andra IT-leverantörer

Dina personuppgifter kommer i övrigt inte att lämnas ut till tredje part, såvida det inte är nödvändigt för att uppfylla avtalsförhållandet eller du har gett ditt uttryckliga samtycke. Vi förbehåller oss rätten att lämna ut uppgifterna på grund av gällande lagar, myndighetsbeslut etc. eller av andra viktiga skäl (t.ex. utredning av eventuella brott mot användarvillkoren, säkerhetsbrister, allvarliga tekniska problem, brott mot tredje parts rättigheter, skydd av egendom etc.). Vi förbehåller oss uttryckligen rätten till all behandling av uppgifter genom tjänster från tredje part, t.ex. cookies eller sociala plugins (se kakpolicy).

Övriga tredje parter

I enskilda fall kan det bli aktuellt att dela dina uppgifter med en tredje part när det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig, uppfylla en juridisk skyldighet eller om vår verksamhet helt eller delvis skulle överlåtas.

Överföringar till länder utanför EU, EES och Schweiz 

Vi strävar efter att hantera alla dina uppgifter inom EU,EES och Schweiz. Vissa av våra IT-leverantörer är dock verksamma i USA och vissa leverantörer som hjälper till att utveckla vår plattform är belägna i Bosnien och Hercegovina. När personuppgifter delas med dessa leverantörer har vi säkerställt att skyddsnivån motsvarar den som är tillämplig inom EU/EES genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler som finns tillgängliga här

Datasäkerhet

MyCamper vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter, särskilt mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller attacker från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information. Medan en första begäran om information kommer att behandlas utan kostnad, i enlighet med vårt åtagande om transparens och efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar, kan efterföljande eller upprepade förfrågningar om samma information komma att omfattas av en rimlig administrativ avgift för att täcka kostnaderna för att tillhandahålla informationen.

Rätt till rättelse och radering 

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Om lagstadgade bestämmelser inte tillåter radering kommer dina personuppgifter i stället att blockeras. Du har vidare rätt att av oss få information om eventuell rättelse, komplettering, begränsning, blockering eller radering av dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling 

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet 

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Rätt att kontakta tillsynsmyndigheten

Du har även rätt att lämna in ett klagomål om vår hantering av dina uppgifter. Om du befinner dig inom EU kan du kontakta den svenska  Integritetsskyddsmyndigheten, box 8114, SE-104 20 Stockholm eller via deras hemsida www.imy.se. Om du befinner dig i Schweiz kan du vända dig till den federala dataskydds- och informationskommissionären (FDPIC) på www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Anpassning och språk för personuppgiftspolicy

MyCamper förbehåller sig rätten att när som helst anpassa denna integritetspolicy i linje med rättsliga krav. Ändringarna ska vara bindande. Vår integritetspolicy finns tillgänglig på olika språk. I händelse av att det finns skillnader mellan dem ska den engelska versionen vara gällande.

Har du några funderingar?

Kika under Frågor & svar eller kontakta oss om du undrar något. Ansvarig för detta kan nås via support@mycamper.com eller via MyCamper AG, Hochstrasse 31, 4053 Basel, Schweiz. Utövandet av dina ovan nämnda rättigheter är kostnadsfritt för dig.

Har du några funderingar?

Kika under Frågor & svar eller kontakta oss om du undrar något: Se supportens öppettider .